เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


หารือความร่วมมือในการดำเนินงานภายใต้ Thailand’s Trade Control of Weapons of Mass Destruction Act (TCWMD)

ภาพบรรยากาศการมอบใบประกาศนียบัตร โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) รุ่นที่ 1/2566 (รุ่นที่ 5)

ประชุมเรื่อง สถานะล่าสุดด้านการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของไทย

การประชุมภายใต้โครงการควบคุมการส่งออกและรักษาความมั่นคงชายแดน สถานทูตสหรัฐอเมริกา (The United States Embassy Bangkok in cooperation with the Export Control and Border Security Program: EXBS) เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของไทย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) รุ่นที่ 1/2566 (รุ่นที่ 5)

ผู้แทนจากโครงการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางของสหภาพยุโรป (EU Partner-to-Partner Export Control Programme on Dual-Use Goods: EUPP) เข้าพบอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

มอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รุ่นที่ 2/2565 (รุ่นที่ 4)

มอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สัมมนา TCWMD ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Program : ICP)

มอบประกาศนียบัตร ICP Network และ ICP Inhouse รุ่น 1/65 (รุ่นที่3)

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

หมวดหมู่