เปลี่ยนการแสดงผล

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน


แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form C/O ทั่วไป กรณีสินค้าเฝ้าระวัง สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

การขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (มส.3)

การขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน (มส.1)

การยื่นรายงานการครอบครองและการจำหน่ายจ่ายโอนเครื่องพิมพ์อินทาลโย (Intaglio Printing Machinery)

การยื่นรายงานการนำเข้าสินค้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) และทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก - นำเข้าสินค้าบัตรผู้รับมอบอำนาจ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า - ส่งออกสินค้า

5 ขั้นตอน การขอ Form ผ่านระบบ SMART- C/O

การให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ

ขั้นตอนการส่งออกแป้งมันสำปะหลัง