เปลี่ยนการแสดงผล

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน


แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form C/O ทั่วไป กรณีสินค้าเฝ้าระวัง สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

5 ขั้นตอน การขอ Form ผ่านระบบ SMART- C/O

ขั้นตอนการส่งออกแป้งมันสำปะหลัง

ขั้นตอนการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (มันเส้น/มันอัดเม็ด/มันป่น)* ไม่รวมกากมันสำปะหลัง

6 ขั้นตอนขอฟอร์มกับกรมการค้าต่างประเทศ

ขั้นตอนการนำเข้าข้าว AFTA

ขั้นตอนการนำเข้าข้าวภายใต้ WTO

ขั้นตอนการส่งข้าวออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)