เปลี่ยนการแสดงผล

คู่มือประชาชน


ขั้นตอนการนำเข้าข้าว AFTA

ขั้นตอนการนำเข้าข้าวภายใต้ WTO

ขั้นตอนการส่งข้าวออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก ผู้ผลิตและแปรรูปข้าวเพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขั้นตอนการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

Username กลาง & Password คืออะไร?
 Username กลาง & Password คืออะไร?
 29 มกราคม 2563 | 3631

6 ขั้นตอนขอฟอร์มกับกรมการค้าต่างประเทศ

3 ขั้นตอนการตรวจสอบพิกัดศุลกากรเพื่อขอ Form ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้า และบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจของกรมการค้าต่างประเทศ