เปลี่ยนการแสดงผล

งานจริยธรรม

งานจริยธรรมข้อมูลย้อนหลัง งานจริยธรรม

หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

 1. O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 2. O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         (1) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
         (2) ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
             (2.1) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมในงานแสดงสินค้าอาหาร 2567 (THAIFEX ANUGA ASIA 2024) ภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้านานาชาติ กิจกรรมย่อย 1 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในประเทศ เข้าร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมในงานแสดงสินค้าอาหาร 2567 (THAIFEX ANUGA ASIA 2024)ภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้านานาชาติ กิจกรรมย่อย 1 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในประเทศเข้าร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
             (2.2) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดการจ้างดำเนินโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 4. O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. O18 แผนการบริหารและและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         - แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมการค้าต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 2. O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรมการค้าต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 3. O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
         (1) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
         (2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
 4. O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
         (1) คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการค้าต่างประเทศ
             (1.1) คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการค้าต่างประเทศ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
         (2) แนวปฏิบัติ Dos & Dont's
             (2.1) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของกรมการค้าต่างประเทศ
             (2.2) แนวปฏิบัติ Dos & Dont's ของกรมการค้าต่างประเทศ
             (2.3) โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่กรมการค้าต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส