เปลี่ยนการแสดงผล

งานจริยธรรม

งานจริยธรรมข้อมูลย้อนหลัง งานจริยธรรม

หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

 1. O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 2. O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 3. O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 4. O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. O23 นโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
         - นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
         - แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
 2. O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
           2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                2.1 การอนุมัติคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้
                2.2 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
           3. การพัฒนาบุคลากร
           4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมการค้าต่างประเทศ
                4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมการค้าต่างประเทศ
           5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
                5.1 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
                5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมการค้าต่างประเทศ
 4. O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 1. O3O การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
           - กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom (28 มีนาคม 2565)
           - กระทรวงพาณิชย์เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว (22 กุมภาพันธ์ 2565)
           - กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) รุ่นที่ 1/2565 (7-8 มีนาคม 2565)
           - กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า RCEP กับโอกาสทางการค้าการลงทุน” โดยได้ขนทัพทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้แบบอัดแน่นในเวที RCEP เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย ก้าวไปสู่ประตูการค้าในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (16 ธันวาคม 2564)     เอกสาร/คลิปบรรยายย้อนหลัง

   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

>
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส