เปลี่ยนการแสดงผล

งานจริยธรรม

งานจริยธรรมข้อมูลย้อนหลัง งานจริยธรรม

หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

 1. O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4
         - ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5
 2. O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         (1) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลก ปี 2566 (World Tapioca Conference 2023: WTC 2023) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลก ปี 2566 (World Tapioca Conference 2023: WTC 2023) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         (2) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention (Hybrid) 2023 กิจกรรม TRC 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งที่ 2
         - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention (Hybrid)กิจกรรม TRC 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
         (3) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อผลักดันข้าวพื้นนุ่มของไทยสู่ตลาดโลกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อผลักดันข้าวพื้นนุ่มของไทยสู่ตลาดโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
 4. O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. O23 นโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
         - นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
         - แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
 2. O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - แบบรายงานผลการดำเนินงาานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566 คร้ังที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
 3. O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
           2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                2.1 การอนุมัติคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้
                2.2 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
           3. การพัฒนาบุคลากร
           4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมการค้าต่างประเทศ
                4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมการค้าต่างประเทศ
           5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
                5.1 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
                5.2  ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมการค้าต่างประเทศ
           6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม/สัมมนา ของบุคลากรกรมการค้าต่างประเทศ
 4. O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการค้าต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน


   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

>
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 1. O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 3.        
  (1) คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการค้าต่างประเทศ
         (2) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของกรมการค้าต่างประเทศ
         (3) กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม
            - ถ่ายทอดนโยบายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
            - กิจกรรมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย กระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2
         (4) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของกรมการค้าต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 4. O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
         - การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล