เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ จำนวน 70 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ โครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) และโครงการภาคีเครือข่าย ความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2567 ถึงปี 2569 พ.ศ. ….

 ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548  ความตกลง TAFTA มีการปรับโอนพิกัดศุลกากรของกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) จาก HS 2002 เป็น HS 2022 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าในการส่งสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ความตก ลง TAFTA จะต้องปฏิบัติตามข้อบทความตกลง ระเบียบ ข้อกำหนด

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่ง ที่มีโควตาส่งออกตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ปีการส่งออก 2567 พ.ศ. ....

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries: MAFF) ประกาศเปิดประมูลข้าวนําเข้า ครั้งที่ 8 แบบ Simultaneous Buy & Sale (SBS) ประจําปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567) วันประมูละ 1 มีนาคม 2567

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตร เพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงเวลา 17.00 น.”

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries: MAFF) ประกาศเปิดประมูลข้าวนําเข้า ครั้งที่ 11 แบบ Ordinary Import ประจําปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567) วันประมูล: 22 กุมภาพันธ์ 2567

 ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Form AANZ และ Form FTA Thai - Australia   ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2022

ประชาสัมพันธ์ “รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567

ยกระดับการให้บริการสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้า สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ จะเปิดให้บริการ “ระบบบริการส่งออกสินค้ามาตรฐาน” (OCS Connect) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าใช้บริการระบบบริการส่งออกสินค้ามาตรฐาน