เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง) กฎกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากลุ่มนม  ปี 2566 ถึงปี 2568

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่นประกาศเปิดประมูลข้าวนําเข้า ครั้งที่ 3 แบบ Ordinary Import ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประมูลวันที่  15 กันยายน 2566 )

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่นประกาศเปิดประมูลข้าวนําเข้า ครั้งที่ 1 แบบ Simultaneous Buy & Sale (SBS) ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันประมูล 29 กันยายน 2566)

รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอและการตรวจคุณสมบัติ ของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ประเภทไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร กรณีสินค้าเฝ้าระวัง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

การแจ้งคืนโควตาสินค้าเกษตร 9 รายการ ปี 2566 ครั้งที่ 2  และการยื่นขอรับการจัดสรรโควตาสินค้าเกษตร 9 รายการ ปี 2566 ครั้งที่ 3  ตามความตกลง WTO

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็น(ร่าง)กฎกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับการส่งออกกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรม กระตุ้นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างกองทุนสวัสดิการกรมการค้าต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (2 อัตรา)