เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทยก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” 📍📍📍 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้ว เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีรถดับเพลิงใช้แล้ว)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้ว เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีรถยนต์โบราณ (Classic Cars))

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก

 ประกาศปิดการให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 จนถึงเวลา 17.00 น.

กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนโรงงานสาวไหม พ.ศ. 2567 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2567

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อสุขภาพ ไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า Inter Health Expo 2024 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2567 ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก ขอแจ้งการปิดการให้บริการ ดังนี้ 1.ปิด การให้บริการในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล 2.ปิด การให้บริการในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากตรงกับวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 3.ปิด การให้บริการในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากตรงกับวันวิสาขบูชา

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งคืนโควตาสินค้าเกษตร 6 รายการ ปี 2567 ครั้งที่ 1 และการยื่นขอรับการจัดสรรโควตาสินค้าเกษตร 7 รายการ ปี 2567 ครั้งที่ 2 ตามความตกลง WTO

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทยก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” 📍📍📍ในวันที่ 8, 9 พฤษภาคม 2567