เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรมการค้าต่างประเทศ

 

สถานที่ติดต่อ :
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ :
0 2547 4745
เบอร์โทรสาร :
0 2547 4869
Email :
-

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    "ยกระดับการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อปกป้อง รักษา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย"
พันธกิจ
    กรมการค้าต่างประเทศ มีพันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1) สนับสนุนการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลร่วมกันภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก
    2) สนับสนุนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวแก่ประชาชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน
    3) เพิ่มสมรรถนะการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งผู้ประกอบการ
    4) บริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) และรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมาย
    1) เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
    2) เป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการให้บริการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
    3) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร
ค่านิยม
    เท่าทันโลก เรียนรู้ตลอดเวลา ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน

การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. แผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  2. แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  4. นโยบายต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง