เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

ภารกิจ

Mission
Mission
Mission
Mission
Mission
Mission
Mission
Mission

หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
 3. ดำเนินการจัดระบบงาน บริหารงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการต้อนรับคณะผู้แทนการค้า
 5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายและผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าและการตลาดที่เกี่ยวข้อง
 6. จัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
 7. ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมการจัดทำแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
 8. เป็นศูนย์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
 9. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     สำนักงานเลขานุการกรม : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 7-8
      02-547-4841-2
      02-547-4791-2
      osdf@moc.go.th
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกรณีระหว่างประเทศ หลักกติกาสากล และสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
 2. ตรวจพิจารณาและยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนิติกรรมและสัญญาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
 3. ให้ความเห็น คำปรึกษา แนะนำ และพิจารณาวินิจฉัยตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนิติกรรมและสัญญา เพื่อประกอบการดำเนินงาน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
 5. เป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมาย กฎ และระเบียบทางการค้าของกรม
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   กองกฎหมาย : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 12-13
      02-547-4726
      02-547-4727
      Legaldft@moc.go.th
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุของเงินนอกงบประมาณ ด้านเงินทุนหมุนเวียนค้าข้าว เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและเงินกองทุนอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการติดตาม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาในด้านการเงินและการบัญชีให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล และบริหารจัดการหนี้ค้างชำระค่าข้าวรัฐบาลต่างประเทศ
 4. บริหาร ติดตาม และดำเนินงานด้านการเงินและการคลังตามนโยบายและมาตรการเฉพาะของรัฐบาล
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     กองคลัง : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 6
      02-547-4873
      02-547-4874
      findft@moc.go.th
 1. ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ นโยบาย มาตรการ กฎ และระเบียบทางการค้าและการลงทุน และการสร้างเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจ ประเมินศักยภาพการแข่งขันของไทยเพื่อเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และลู่ทางในการขยายการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค
 2. เสนอความเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อกีดกันที่มีผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในภูมิภาค รวมทั้งให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน
 3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน
 4. ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และรูปแบบทางการค้า ทั้งของไทยและต่างประเทศเพื่อพัฒนารูปแบบการค้าใหม่ เสริมการค้าปกติ และส่งเสริมการค้าตามนโยบายรัฐบาลและความตกลง ทางการค้าระหว่างประเทศ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้านในการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานความร่วมมือ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 6. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานแผนปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในประเทศภูมิภาค และเป็นศูนย์ข้อมูลการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 12
      02-547-5099
      02-547-4728
      tpisdft@moc.go.th
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์การผลิต การค้า และการตลาดสินค้าข้าวเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนการส่งออกข้าว
 2. จัดทำ และปรับปรุงมาตรการ กฎ และระเบียบบริหารการส่งออกและนำเข้าสินค้าข้าวให้เป็นไปตามนโยบาย และสอดคล้องกับสถานการณ์และความตกลงระหว่างประเทศ
 3. เจรจาและทำสัญญาซื้อขายข้าวในรูปแบบต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐ และดำเนินการส่งมอบข้าวตามสัญญา รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการส่งมอบและติดตามภาระผูกพันตามสัญญา
 4. จัดสรรปริมาณการส่งออกและนำเข้าข้าวตามพันธกรณีและความตกลงทางการค้า รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบการส่งออกและนำเข้าให้เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่กำหนด
 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ในประเทศผู้ผลิตและประเทศคู่ค้า รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ข้าวไทยในตลาดโลก
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน คณะกรรมการจัดหาเรือขนส่งข้าวรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศในส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกข้าวรวมทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     กองบริหารการค้าข้าว : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 9
      02-547-4820
      02-547-4821,02-547-4821
      grn_info@moc.go.th
 1. ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และระเบียบบริหารทางการค้าของสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งการค้าปกติและภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนติดตามสถานการณ์การผลิต การค้า เพื่อประกอบการพิจารณา และกำหนดกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาการค้า มาตรการ และระเบียบบริหารทางการค้าให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์การค้า รวมทั้งประเมินศักยภาพการแข่งขันและผลกระทบต่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่รับผิดชอบ
 2. พิจารณากำหนดหรือเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขมาตรการ กฎ และระเบียบบริหารการส่งออกและนำเข้าสินค้าในความรับผิดชอบทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
 3. จัดทำประกาศหรือระเบียบเพื่อการบริหารจัดการสินค้าส่งออกและนำเข้าตามนโยบายและความตกลง พันธกรณี รวมทั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้า
 4. ประสานความร่วมมือ และเป็นหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย และมาตรการส่งออกและนำเข้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตส่งออกและนำเข้าสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบ
 6. เป็นหน่วยงานกลางให้การสนับสนุนสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นที่ยอมรับหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า
 7. ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติในการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหว กฎ ระเบียบ และมาตรการทางการค้าทั้งของไทยและต่างประเทศให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อรักษาผลประโยชน์และลดความเสียหายทางการค้า
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการค้าต่างประเทศ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและมาตรการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป: กรมการค้าต่างประเทศชั้น 10
      02-547-4801
      02-547-4802, 02-547-5122
      dv2_info@moc.go.th
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์การนำเข้าในภาพรวม เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการบริหารการนำเข้า ตลอดจนเตือนภัยล่วงหน้า และเสนอแนะแนวทางการใช้มาตรการที่เหมาะสม
 2. ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การค้าสิ่งทอทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการการค้าสิ่งทอของประเทศคู่ค้า คู่แข่งขัน ตลอดจนเจรจา แก้ไขปัญหา อุปสรรค และมาตรการกีดกันทางการค้าสิ่งทอที่มีผลกระทบต่อการส่งออกสิ่งทอของไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าในเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้าที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
 5. ตรวจสอบย้อนหลังในเรื่องความถูกต้องของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
 6. บริหารจัดการเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก ให้เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่กำหนด
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารนโยบายการนำเข้า
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 5
      02-547-5084
      02-547-4807
      importad@moc.go.th
 1. ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และระเบียบบริหารทางการค้า ทั้งการค้าปกติและภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ติดตามสถานการณ์การผลิต การค้า และข้อมูล ด้านเทคนิคทางการตลาด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการและระเบียบบริหารทางการค้ารวมทั้งประเมินศักยภาพการแข่งขันและผลกระทบต่อการส่งออกและนำเข้า
 2. พิจารณากำหนดหรือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการและระเบียบบริหารการส่งออกและนำเข้าสินค้าทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
 3. จัดทำประกาศหรือระเบียบเพื่อการบริหารจัดการสินค้าส่งออกและนำเข้าให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด รวมทั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความตกลงระหว่างประเทศ
 4. ทำความตกลงเกี่ยวกับปริมาณและเงื่อนไขการส่งออกและนำเข้าสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตส่งออกและนำเข้าสินค้าที่รับผิดชอบ
 6. ดำเนินการจัดสรรและบริหารส่วนจัดสรรปริมาณการส่งออกและนำเข้าสินค้า รวมทั้งกำกับดูแล และตรวจสอบการส่งออกและนำเข้า ให้เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่กำหนด
 7. เสนอความเห็นและกำหนดปริมาณและเงื่อนไข รวมทั้งจัดสรรปริมาณ การส่งออกและนำเข้า เพื่อออกประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าส่งออกและนำเข้าให้เป็นไปตาม พันธกรณีขององค์การการค้าโลก
 8. ดำเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพและพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับราคาสินค้าที่รับผิดชอบ
 9. สร้างระบบเตือนภัยทางการค้า และทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลมาตรการทางการค้า โดยการเผยแพร่และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มาตรการทางการค้า และข้อมูลทางการค้าของประเทศ คู่ค้า
 10. พัฒนาระบบควบคุมการส่งออกของไทยเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและมาตรการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน ความร่วมมือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการการส่งออกและนำเข้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 12. ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อกีดกันทางการค้า สนับสนุนให้มีการขยายการซื้อขายในรูปแบบต่าง ๆและร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุน และขยายตลาดสินค้าที่รับผิดชอบ
 13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 13
      02-547-4733
      02-547-4736, 02-547-4881
      btmdft@moc.go.th
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการไต่สวนเพื่อประกอบการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
 2. ศึกษาและวิเคราะห์การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และมาตรการปกป้องของประเทศที่กล่าวหา เพื่อกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง และสนับสนุนข้อมูล และข้อกฎหมาย ในการแก้ต่างร่วมกับภาคเอกชนไทย
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และมาตรการปกป้องของไทยกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหว ในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนข้อพิพาทที่เคยเกิดขึ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมเจรจาแก้ไขกฎกติกาขององค์การการค้าโลกหรือความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และมาตรการปกป้อง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในสากล
 4. ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็น และข้อพิจารณา เพื่อกำหนดท่าทีของประเทศไทยจัดเตรียมกลยุทธ์ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและข้อเท็จจริง เพื่อต่อสู้ในกรณีพิพาทที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้การพิจารณาขององค์การการค้าโลก ทั้งในส่วนที่ไทยเป็นผู้กล่าวหา เป็นผู้ถูกกล่าวหา หรือเป็นประเทศที่สามที่เข้าร่วมในกรณีพิพาท
 5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะทางเทคนิคและวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการของไทยที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการของไทย
 6. ศึกษา ติดตาม ประมวล จัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ผลกระทบการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และมาตรการปกป้องของไทยและต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาเชิงนโยบาย รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 7. ติดตามผลการใช้มาตรการ จัดทำระบบข้อมูลเตือนภัย ประสานงาน และติดตามสถานการณ์การนำเข้า เพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนและงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง รวมทั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 15
      02-547-5083
      02-547-4741
      butrade@moc.go.th
 1. ศึกษา วิเคราะห์สินค้าและมาตรฐานสินค้า รวมทั้งมาตรฐานสินค้าขององค์การระหว่างประเทศ ประเทศคู่ค้า คู่แข่งขัน ตลอดจนมาตรฐานระบบ เพื่อประกอบการ พิจารณาใช้มาตรการด้านมาตรฐานสินค้าในการสนับสนุนการค้า ระหว่างประเทศ
 2. ประสานการจัดทำแผน ส่งเสริมการพัฒนา และรักษาผลประโยชน์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านมาตรฐานสินค้าส่งออกและนำเข้า
 3. กำหนด เปลี่ยนแปลง และยกเลิกสินค้ามาตรฐาน มาตรฐานสินค้า หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีการตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รวมทั้งตรวจสอบ กำกับดูแลคุณภาพสินค้า และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการอนุญาตให้เป็นผู้ทำการค้าซึ่งสินค้ามาตรฐานผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า การออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า รวมทั้งทดสอบและฝึกอบรมด้านมาตรฐานสินค้า
 5. ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และวินิจฉัยปัญหา ข้อโต้แย้ง และข้อพิพาทเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
 6. เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านมาตรฐานสินค้า
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้า
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก : อาคารปฎิบัติการวิเคราะห์ 5 ชั้น
      02-547-5144
      02-547-4748
      csidft@moc.go.th
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้าและเขตการค้าเสรี รวมทั้งการใช้สิทธิประโยชน์จากระบบดังกล่าว เพื่อให้มีการใช้สิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามแนวโน้มและผลกระทบของการถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้าของไทย และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษทางการค้า การขอคืนสิทธิ การขยายสิทธิ และ การรักษาสิทธิ รวมทั้งสร้างระบบเตือนภัย เพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านสิทธิพิเศษทางการค้า
 3. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการให้และทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางการค้า
 4. ศึกษา วิเคราะห์ และร่วมประชุมเจรจาจัดทำกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลก อาเซียน และความตกลงการค้าเสรี รวมทั้งเสนอแนวทาง ทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ทางการค้า โดยเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศได้
 5. ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าตามข้อกำหนดของประเทศที่ให้สิทธิ
 6. ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิพิเศษภายใต้อาเซียน รวมทั้งขั้นตอนและแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการขอรับสิทธิแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองโครงการเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การขอรับความช่วยเหลือ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัว
 8. ส่งเสริมและเผยแพร่ให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
 9. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบปัญหาเกี่ยวกับระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งกฎถิ่นกำเนิดในแต่ละกรอบความตกลง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ทางการค้า
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 14
      02-547-4815
      02-547-4816
      tpdft@moc.go.th
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการค้า เพื่อประกอบการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับภารกิจทาง ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศ
 2. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายเพื่อการบริหาร การให้บริการ และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน การบริหารจัดการ การดำเนินมาตรการทางการค้า และการบริการการค้าต่างประเทศ
 3. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ และการสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และความตกลง ทางการค้าระหว่างประเทศ
 4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านการค้า และการดำเนินการของหน่วยงาน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 11
      02-547-4811
      02-547-4812
      itdft@dft.go.th
 1. ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการค้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินนโยบายการค้าและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของกรมฯ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฎิบัติราชการ แผนงบประมาณของหน่วยงานรวมทั้งติดตามและประเมินผล
 3. พัฒนาระบบบริหารราชการของหน่วยงานให้เกิดผลทางปฎิบัติและมีประสิทธิภาพตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแผนงานของหน่วยงานรวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำข้อมูลการค้าที่สำคัญ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 5. จัดทำ/เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ภาคเอกชนผ่านสื่อต่างๆ
 6. จัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฎิบัติราชการ
 7. จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของสำนักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาค
 8. ประสานการทำงาน และเชื่อมโยงข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้ากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
 9. ประสานและติดตามการประชุมของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
 10. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     สำนักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 11
      02-547-5128, 02-547-5130
      02-547-5129
      plandft@gmail.com, pndft@moc.go.th
 1. ตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่มีการจัดระเบียบการส่งออกและนำเข้า
 2. กำกับดูแลการส่งออกและนำเข้าสินค้าของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรร
 3. ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่มีการจัดระเบียบการส่งออกและนำเข้า
 4. เป็นศูนย์ข้อมูลและสถิติการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ใบอนุญาต และหนังสือรับรองหรือหนังสือสำคัญการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่มีการจัดระเบียบการส่งออกและนำเข้า
 5. จัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า และผู้รับมอบอำนาจ
 6. ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการส่งออก และนำเข้าสินค้าที่มีการจัดระเบียบการส่งออกและนำเข้า รวมทั้งส่งเสริมการใช้งานระบบ
 7. ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อสนเทศเกี่ยวกับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าใบอนุญาต และหนังสือรับรองการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่มีการจัดระเบียบการส่งออกและนำเข้า
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     สำนักบริการการค้าต่างประเทศ : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 3 - 4
      02-547-4755
      02-547-4757
      eximdft@dft.go.th

     สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม สกน.

  "ปัญหาดำเนินธุรกิจ APi ช่วยคุณได้" สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ “สกน.” (Institute for Agricultural Product Innovation: APi) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมีนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งที่เป็นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภค ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาด

     อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. อำนวยความสะดวก โดยเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจต่างๆ อาทิ การจดทะเบียน กฏระเบียบ มาตรการทางการค้า ฯลฯ
 2. ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมใน ทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความรับรู้ในสินค้าเกษตรนวัตกรรม ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการขยายตัวของอุปสงค์สินค้าเกษตรนวัตกรรม
     สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม สกน. : อาคารปฎิบัติการวิเคราะห์ 5 ชั้น
      02-547-4744
      02-547-5107
      apiinspire@gmail.com