ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ข้อชี้แจง   งานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการค้าต่างประเทศ

โทรศัพท์. 02 547 4847
โทรสาร.   02 547 4800 
                        e-Mail :     dft_ita@moc.go.th ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ใหม่)

Loading
 • 1
 • 2
 • หน้า 1
 • หน้า 2
 • 1 of 2
 • 50%
 • ประกาศแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ประกาศแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต
  การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน


  กรมการค้าต่างประเทศ ยึดมั่นในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม    สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีมีการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ในกรณีที่พบเห็นการกระทำผิดหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดจริยธรรมในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

  หลักเกณฑ์การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
  1.  ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวนได้
  2.  เรื่องร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือ หรือแบบคำขอร้องเรียนแนบท้ายประกาศนี้ โดยใช้ถ้อยคำสุภาพและอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
        2.1  ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail (ถ้ามี) ของผู้ร้องเรียนซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
        2.2  ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
        2.3  ข้อกล่าวหาพร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุแห่งการร้องเรียน
        2.4  รายการพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล แล้วแต่กรณี
        2.5  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน และวัน เดือน ปี ที่ยื่นข้อร้องเรียน
  3.  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับไว้พิจารณาเฉพาะข้อร้องเรียนที่ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล แล้วแต่กรณี อย่างชัดเจนเพียงพอที่จะสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
  4.  เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา
        4.1  เรื่องร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ
        4.2  เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
        4.3  เรื่องร้องเรียนที่มีรายการไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน
        4.4  เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล ที่มี  ความชัดเจนเพียงพอที่จะสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
        4.5  เรื่องร้องเรียนที่ได้ดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งได้ข้อยุติว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศไม่มีความผิด    
        4.6  เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น

  ช่องทางการร้องเรียน   ผู้ร้องเรียนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
  1.  ส่งหนังสือ หรือเอกสารร้องเรียน หรือยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานจริยธรรม สำนักงานเลขานุการกรม เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
  2.  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th  เมนู “รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต” 
  3.  กล่องรับฟังความคิดเห็น ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณอาคารกรมการค้าต่างประเทศ

  ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของกรมการค้าต่างประเทศ ให้ดำเนินการส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ และให้ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน หรือกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งเรื่องร้องเรียนคืนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมชี้แจงเหตุผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ และให้ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน

  ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง          เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ       ที่สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยความระมัดระวัง และมีธรรมมาภิบาลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเสียหายและผลกระทบต่อ ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

 • ข้อมูลของท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบสวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ จะเก็บข้อมูลของ  ผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนเป็นความลับตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการค้าต่างประเทศ 
   

หมวดหมู่

สรุปข้อร้องเรียน