เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดงานคุ้มครองจริยธรรม

แบบสอบถามราชการใสสะอาด

3157 

แบบสอบถามราชการใสสะอาด กรมการค้าต่างประเทศ
วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความเห็น ทัศนคติในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ จากบุคคลที่ได้รับบริการ หรือเคยติดต่อ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ และนำมาใช้ในการทบทวนมาตรการ และ/หรือวางแนวหรือมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมการค้าต่างประเทศต่อไป โดยข้อมูลทั้งหมดจะเก็บไว้เป็นความลับ
โปรดระบุความคิดเห็นของท่าน
1. ข้อมูลหน่วยงานของท่าน
  

 เอกสารแนบ