เปลี่ยนการแสดงผล

ข้อมูลงานจริยธรรมย้อนหลัง

งานจริยธรรม
  1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กรมการค้าต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
  5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
  6. ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และเชื่อถือได้ โดย นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
  7. กรมการค้าต่างประเทศจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สร้างความผาสุข) กิจกรรมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
  8. 2563 กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563