เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศรายชื่อกฎหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประกาศรายชื่อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศ
 ซึ่งจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒