เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

Loading
  • ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ

ปี

พอใจมากที่สุด

พอใจมาก

พอใจปานกลาง

พอใจน้อย

 2564

150(60%)  50(20%)  50(20%)   0
 2565

169(84.5%)  20(10%)  11(5.5%)   0 
2566

32(55.17%)   16(27.58%) 10(17.24%)   0