เปลี่ยนการแสดงผล

สรุปสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมการค้าต่างประเทศ

ปี

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

 2564
57,472
 

56,714
 
61,855
 
57,364

57,773 

 54,324

56,615 
 
54,032

55,115 

53,403 
 
46,701

35,659 

 2565


39,714 

34,959 

35,120 

31,527 
 
29,547

27,984 

27,094 

28,715 

27,619 

27,742 
 
26,092

24,150 

 2566   
23,594