เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร อบรม/สัมมนา

 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้" วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562| 2231 

1. หัวข้อ "หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้” โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย (Download File)


2. หัวข้อ "กรอบเขตการค้าเสรี BIMSTEC" โดย ผศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Download File)


3. หัวข้อ "วัฒนธรรมอาหารอ่าวเบงกอล" โดย ผศ.ดร. จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Download File)


4. หัวข้อ "Opportunities in Indea during US-China Trade War" โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (Download File)


เอกสารแนบ