เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด อบรม / สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรม กระตุ้นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 | 1587 | ปิดรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรม

กระตุ้นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) จังหวัด

กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566

 

ลำดับ

บริษัท/องค์กร

ชื่อ - สกุล

1

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นางสาวปฏิญญา ชูจันทร์

2

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นางสาวอภิสรา แก้วถาวร

3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นายศรีไพร จินจารักษ์

4

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นายภคพล แหเลิศตระกูล

5

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

นางสาวเข็มจริยา ธีรพงษ์

6

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

นางสาวศิริพร วิริยะบัญชา

7

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

นางสาวเรืองรอง เจริญสุข

8

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

นายนคร พันธ์เถื่อน

9

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

นายสาธิต สานุสันต์

10

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

นายอนุรักษ์ ชูศักดิ์

11

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

นายวิรุฬห์ ลำกูล

12

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

นายณภัทร นพรัตน์

13

บริษัท กลอรี่ ไอโออาร์ แอนด์ โลจิสติก จำกัด

นายวิศิษฐ์ กอรี่

14

บริษัท กลอรี่ ไอโออาร์ แอนด์ โลจิสติค จำกัด

นางสาว วรารัตน์ รัตนวราหะ

15

บริษัท กลอรี่ ไอโออาร์ แอนด์ โลจิสติค จำกัด

ชวลิต ธนกาญจนกุล

16

บริษัท กลอรี่ ไอโออาร์ แอนด์ โลจีสติค จำกัด

ญาณิกา ปานที

17

บริษัท กลอรี่ ไอโออาร์ แอนด์ลอจิสติกส์ จำกัด

นางสาวไภรพา อมาตยกุล

18

บริษัท กลอรี่ ไอโออาร์ แอนด์โลจิสติกส์

สุพรรณ วงศ์อนันต์

19

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

ปิยนันทน์ แก้ววินิจ

20

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน)

ศุภศิริ บุญประเวช

21

บริษัท เควายบี (ประเทศไทย) จำกัด

จุฑาทิพย์ ปรีชาพีชคุปต์

22

บริษัท ซัมมิท คอร์เปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด

นางสาวภูวนิดา เตชะธนสมบัติ

23

บริษัท ซูมิโทรนิคส์(ประเทศไทย)

นิมิต จันทร์ด้ง

24

บริษัท โซดิก ประเทศไทย จำกัด

อัจฉรา ขุนศักดา

25

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

พรรณี สดสว่าง

26

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สุชาดา กำแหงฤทธิ์

27

บริษัท โซลูชันเอลิสท์ จำกัด

อัครพล โดรณ

28

บริษัท ดี-ฟาสท์ โลจิสติกส์ จำกัด

พรทิพย์ กลิ่นสุคนธ์

29

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

พัชราภรณ์ แพรทอง

30

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

สุพิชชา ถวิลวงศ์

31

บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวฤดีมาศ สังขันธ์

32

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

จงกลนี ทิพย์มณี

33

บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง เอเชีย จำกัด

ศิริพร บุญเหลือ

34

บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง เอเชีย จำกัด

แวววิเชียร ไชยสอาด

35

บริษัท เด็นโซ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศรพจน์ กิจควร

36

บริษัท เด็นโซ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พงศ์ศิริ จิตรพินิจ

37

บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด

นางสาว สิรยาพร สุขุประการ

38

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูชัย

39

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส? (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวพัชรี อมรกุล

40

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

มินตรา สินสุกิจ

41

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

วิทวัฒน์ ทองเวส

42

บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชิดชญา

43

บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายอนุสรณ์ บุญรอด

44

บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด์) จำกัด

กมลชนก มัจฉาสร้อย

45

บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด

พิฬาวรรณ พุ่มขจร

46

บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด

ศิริพรรณ สุนันทิยกุล

47

บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด

เยาวรัตน์ นามสิงห์

48

บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด

สิริพร ทรัพย์มี

49

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

น.ส.สุเนตร์ โสดาบรรลุ

50

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

พรรวินท์ ตั้งวงษ์สุวรรณ

51

บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ธฤษวรรณ ภารพบ

52

บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วาสนา ลาเตะ

53

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นางยุพาพร ธัญญเจริญ

54

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ประเทศไทย

กัลป์ปภัส นวเลอทรัพย์

55

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ประเทศไทย

 

นุชรี สมสืบ

56

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์

(ประเทศไทย) จำกัด

กมลกาญจน์ กมลานนท์

57

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์

(ประเทศไทย) จำกัด

ศิริรัตน์ รุจิเลขานนท์

58

บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด

ปราณี กรณียกิจกุลชัย

59

บริษัท เมลโก้ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ณรงค์ฤทธิ์ ทับทิมทอง

60

บริษัท เมลโก้ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชนากานต์ วงษ์สวัสดิ์

61

บริษัท เมลโก้ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

วรรณลดา นามวงษา

62

บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ เอเชียน เซ็นเตอร์ จำกัด

สิรินทิพย์ ประภากรวิมล

63

บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ เอเชียน เซ็นเตอร์ จำกัด

เขมนิจ เฉลิมจันทร์

64

บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หทัยยา วรกลีบ

65

บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ภัทราวดี เอกอุ่น

66

บริษัท โรกิ (ประเทศไทย) จำกัด

นายชยุต ทับเที่ยง

67

บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

นันทภัค ไทรเล็กทิม

68

บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

ภูดินันท์ คงเศรษฐกุล

69

บริษัท สุวรรณ อิเลคทริค(2019) จำกัด

ทรงชัย พงษ์ศักดิ์

70

บริษัท อันเดอร์ดั๊ก จำกัด

วสุตม์ โชติพานิช

71

บริษัท อันเดอร์ดั๊ก จำกัด

ดร. วีรพัฒน์ เอนกกมล

72

บริษัท อินแทโร จำกัด

พัชราภรณ์ แลสุภา

73

บริษัท อินแทโร จำกัด

ดุษฎี บรรลุผล

74

บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด

สุภัทรา อมรรัตนสิริโชค

75

บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด

จรรจิรา สุขีนิตย์

76

บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบไทย จำกัด

ธิดารัตน์ บุญมาก

77

บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบไทย จำกัด

ภัทริน บุณยรัตนมงคล

78

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด

จินตรัตน์ ปาสาเลา

79

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด

ดวงพร อินทวิสัย

80

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น ( ไทยแลนด์ )จำกัด

สมนึก คงสุข

81

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

มธุรดา เกตุกูล

82

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

นางสาวอริษา ใหม่ผึ้ง

83

บริษัท เอปสัน พรีซีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

 

สุพินดา ปานเชียงวงษ์

84

บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท

คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด

นาย นันทวัฒน์ พระพรหม

85

บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท

คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำดัด

นุชยา ป้อมมงกุฎ

86

บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พรสวรรค์ สังข์นุกูล

87

บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด

พัชรี ชูวิทย์สกุลเลิศ

88

บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด

อรนภา ยะน้ำอ่าง

89

บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด

พิมลวัณณ์ วัฒนประดิษฐ

90

บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด

นาย ธีรพงศ์ บุญปกครอง

91

บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด

นางสาวนิตยา พันธุ์ศรี

92

บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด

อดิศร อัญชลีนุกูล

93

บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด

นางสาวสุภาพร พันธ์ทอง

94

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

รภัสศา พรมเฮียง

95

บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

วราพร ทองคำใส

96

บริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย จำกัด

ธิติมา กันหาทอง

97

บริษัท โฮยา ออปติคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

คุณขนัตยา ถมวัฒนศิลป์

98

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มาลี มูลเมือง

99

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จีรวรรณ ยศสถิตย์

100

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา)จำกัด

อัจฉรา พร้อมกาญจนากร

เอกสารแนบ