เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟที่จะ ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ ชำาระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2566 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 | 174