เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปภายใต้โควตาภาษี พ.ศ. 2559 | 1839