เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การแจ้งยืนยันขอรับส่วนจัดสรร การคืนส่วนจัดสรร การขอหนังสือรับรองการส่งออก การยกเลิก หนังสือรับรองการส่งออก การคืนค่าธรรมเนียมพิเศษ และการรายงานการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป สําหรับปี 2566 ถึงปี 2568 พ.ศ. 2565 | 304