เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวสำหรับการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าว ภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 | 356