เปลี่ยนการแสดงผล

ความตกลงเขตการเสรี ไทย-เปรู

ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-เปรู 

(Agreement on Closer Economic Partnership between the Government of Thailand and the Government of the Republic of Peru)

วัตถุประสงค์
 • เพื่อผลักดันการเปิดเสรีและส่งเสริมการค้าสินค้า บริการ การลงทุน และการ อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างไทย-เปรู
 • เพื่อลด/ยกเลิกภาษีศุลกากรและลดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีต่อการค้าสินค้า
 • เพื่อให้มีการเปิดเสรีการค้าและบริการระหว่างกันมากขึ้น
 • เพื่อขยายความร่วมมือในสาขาอื่นๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวและการขนส่ง เป็นต้น
ระยะเวลา ขอบเขตของสินค้า เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554
การลดหย่อนภาษี เปรู
 • ลดเป็นศูนย์ทันที จำนวน 3,985 รายการ
 • ลดภาษีเป็นศูนย์ภายใน 5 ปี จำนวน 1,274 รายการ
ไทย
 • ลดเป็นศูนย์ทันที จำนวน 3,844 รายการ
 • ลดภาษีเป็นศูนย์ภายใน 5 ปี จำนวน 2,118 รายการ
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
(กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า)
เกณฑ์ของสินค้าที่จะได้ถิ่นกำเนิดฯ ภายใต้ความตกลงฯ ไทย-เปรู ได้แก่
 • สินค้าที่ได้มาทั้งหมด หรือ เก็บ หรือรวบรวมในประเทศภาคี (Wholly Produced)
 • สินค้าที่มีวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าแต่กระบวนการผลิตเป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎเฉพาะที่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎการเปลี่ยนพิกัดฯ
  • สินค้าที่วัตถุดิบไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตผ่านการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรในระดับ 2 หลักในประเทศภาคีนั้น (Change in Chapter: CC)
  • สินค้าที่วัตถุดิบไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตผ่านการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรในระดับ 4 หลักในประเทศภาคีนั้น (Change in Tariff Heading: CTH)
  • สินค้าที่วัตถุดิบไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตผ่านการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรในระดับ 6 หลักในประเทศภาคีนั้น (Change in Tariff Sub Heading: CTSH)
 • สินค้ามีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบการผลิตภายในประเทศไทยหรือเปรู (Regional Value Content: RVC) ไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในรายการสินค้า ตามราคาสินค้า FOB และมีกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายในประเทศภาคีนั้น
(กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า)   (Product Specific Rule)  
การขอใช้สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีภายใต้ความตกลงฯ ไทย-เปรู สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวจะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form TP) ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้า
ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-เปรู เอกสารประกอบความความตกลงเศรษฐกิจไทย – เปรู

 เอกสารแนบ

ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-เปรู 

(Agreement on Closer Economic Partnership between the Government of Thailand and the Government of the Republic of Peru)

วัตถุประสงค์
 • เพื่อผลักดันการเปิดเสรีและส่งเสริมการค้าสินค้า บริการ การลงทุน และการ อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างไทย-เปรู
 • เพื่อลด/ยกเลิกภาษีศุลกากรและลดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีต่อการค้าสินค้า
 • เพื่อให้มีการเปิดเสรีการค้าและบริการระหว่างกันมากขึ้น
 • เพื่อขยายความร่วมมือในสาขาอื่นๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวและการขนส่ง เป็นต้น
ระยะเวลา ขอบเขตของสินค้า เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554
การลดหย่อนภาษี เปรู
 • ลดเป็นศูนย์ทันที จำนวน 3,985 รายการ
 • ลดภาษีเป็นศูนย์ภายใน 5 ปี จำนวน 1,274 รายการ
ไทย
 • ลดเป็นศูนย์ทันที จำนวน 3,844 รายการ
 • ลดภาษีเป็นศูนย์ภายใน 5 ปี จำนวน 2,118 รายการ
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
(กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า)
เกณฑ์ของสินค้าที่จะได้ถิ่นกำเนิดฯ ภายใต้ความตกลงฯ ไทย-เปรู ได้แก่
 • สินค้าที่ได้มาทั้งหมด หรือ เก็บ หรือรวบรวมในประเทศภาคี (Wholly Produced)
 • สินค้าที่มีวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าแต่กระบวนการผลิตเป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎเฉพาะที่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎการเปลี่ยนพิกัดฯ
  • สินค้าที่วัตถุดิบไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตผ่านการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรในระดับ 2 หลักในประเทศภาคีนั้น (Change in Chapter: CC)
  • สินค้าที่วัตถุดิบไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตผ่านการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรในระดับ 4 หลักในประเทศภาคีนั้น (Change in Tariff Heading: CTH)
  • สินค้าที่วัตถุดิบไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตผ่านการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรในระดับ 6 หลักในประเทศภาคีนั้น (Change in Tariff Sub Heading: CTSH)
 • สินค้ามีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบการผลิตภายในประเทศไทยหรือเปรู (Regional Value Content: RVC) ไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในรายการสินค้า ตามราคาสินค้า FOB และมีกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายในประเทศภาคีนั้น
(กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า)   (Product Specific Rule)  
การขอใช้สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีภายใต้ความตกลงฯ ไทย-เปรู สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวจะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form TP) ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้า
ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-เปรู เอกสารประกอบความความตกลงเศรษฐกิจไทย – เปรู