เปลี่ยนการแสดงผล

ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

(Agreement Establishing the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area: AANZFTA)


วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกในการค้าสินค้าระหว่างประเทศภาคีอย่างก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยมุ่งเน้นการลดอุปสรรคทางการค้าให้เหลือน้อยที่สุด สร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศภาคีให้มีความลึกซึ้งและกว้างขวาง ยิ่งขึ้น ตลอดจน ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ เพิ่มการค้าและการลงทุน และสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

ระยะเวลา

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

การค้าสินค้า

ออสเตรเลีย ได้ผูกพันลดภาษีศุลกากรครอบคลุมทุกรายการสินค้ารวม 6,124 รายการ

นิวซีแลนด์ ได้ผูกพันลดภาษีศุลกากรครอบคลุมทุกรายการสินค้ารวม 7,238 รายการ

ไทย ได้ผูกพันภาษีศุลกากรครอบคลุมสินค้าจำนวน 6.224 รายการ โดยไทยจะไม่ผูกพันลดภาษีในสินค้าใดให้เป็นศูนย์เร็วกว่าที่ได้ผูกพันไว้ในความตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) หรือความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) หรือความตกลงเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจของไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ยกเว้นกรณีที่อัตราฐานที่ใช้ในการลด และ/หรือ การยกเลิกภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง AANZFTA คือ MFN Applied Rates ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 ต่ำกว่าข้อผูกพันภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงที่มีอยู่เดิม หรือกรณีของสินค้าบางรายการที่ ไม่มีมูลค่าการค้ากับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือมีมูลค่าการค้าต่ำ นอกจากนี้ ไทยไม่ได้ผูกพันภาษี ศุลกาการสำหรับสินค้าที่มีโควตาภาษีทุกรายการด้วย

การลดหย่อนภาษี

ออสเตรเลีย

1. สินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track: NT) จำนวนร้อยละ 91.12 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2553

2. สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track-1: ST-1) จำนวนร้อยละ 5.17 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2558

3. สินค้าอ่อนไหวสูง (Sensitive Track-2: ST-2) จำนวนร้อยละ 3.71 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2563
ตารางการลดภาษีของออสเตรเลียประกอบด้วย

Head note

Tariff Schedule

PMV Tariffs for Thailand

PMV Tariffs for Indonesia

PMV Tariffs for Maiaysia

นิวซีแลนด์

1. สินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track: NT) จำนวนร้อยละ 90.02 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2555

2. สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track-1: ST-1) จำนวนร้อยละ 6.44 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2560

3. สินค้าอ่อนไหวสูง (Sensitive Track-2: ST-2) จำนวนร้อยละ 3.54 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2563
(ตารางการลดภาษีของนิวซีแลนด์)

ไทย

1. สินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track: NT) จำนวนร้อยละ 89.96 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2556

2. สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track-1: ST-1) จำนวนร้อยละ 7.41 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2563

3. สินค้าอ่อนไหวสูง (Sensitive Track-2: ST-2) คงภาษีไว้ถึงปี 2562 แล้วลดเป็นศูนย์ในปี 2563 หรือ คงภาษีเดิมไว้ตลอด

4. สินค้าที่ไม่มีข้อผูกพันภาษีศุลกากร (Exclusion) จำนวนร้อยละ 1.07 ของรายการสินค้าทั้งหมด
(ตารางการลดภาษีของโทย)

ตารางการลดภาษีของประเทศภาคีอื่นๆ ได้แก่

o (ตารางการลดภาษีของบรูไน)

o (ตารางการลดภาษีของกัมพูชา)

o (ตารางการลดภาษีขออินโดนีเซีย)

o (ตารางการลดภาษีของลาว)

o (ตารางการลดภาษีของมาเลเซียและTRO Products)

o (ตารางการลดภาษีของพม่า)

o (ตารางการลดภาษีของฟิลิปปินส์)

o (ตารางการลดภาษีของสิงคโปร์)

o (ตารางการลดภาษีของเวียดนาม)

กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

พิจารณาเป็น 2 กรณีดังนี้

สินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศภาคี AANZFTA

1. สินค้าที่ผลิตทั้งหมดหรือได้มาทั้งหมดในประเทศภาคีผู้ส่งออก (Wholly Produced or Obtained: WO)

2. สินค้าที่ผ่านการผลิตทั้งหมดในประเทศภาคีผู้ส่งออก โดยใช้วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดจากประเทศภาคี AANZFTA (Produced Entirely: PE)

3. สินค้าที่ไม่มีการผลิตทั้งหมดหรือไม่ได้มาทั้งหมดในประเทศภาคีซึ่งผ่านข้อกำหนดที่ใช้บังคับของกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) ซึ่งอาจเป็น
3.1 กฏสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content: RVC) โดยคำนวณจากสูตรใดสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้

วิธีตรง

 

หรือ วิธีทางอ้อม/วิธีย้อนกลับ

 

3.2กฏการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (Change in Tariff Classification: CTC)

3.3อื่นๆ เช่น กฏการผ่านกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจง หรือการรวมกันของกฏเหล่านี้ก็ได้

(พิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลง AANZFTA)

(รายละเอียดของข้อบทกฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า)

(ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า)

(ข้อมูลขั้นต่ำในการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า)

(ข้อนมูลขั้นต่ำในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า)

การขอใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง AANZFTA

สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีความตกลง AANZFTA จะต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าForm AANZ(ตัวอย่าง Form AANZ)ต่อหน่วยงานศุลกากรจองประเทศนำเข้า

 

กลุ่มสิทธิประโยชน์ฯ 3
กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า
กุมภาพันธ์ 2567

 

 


 เอกสารแนบ

ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

(Agreement Establishing the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area: AANZFTA)


วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกในการค้าสินค้าระหว่างประเทศภาคีอย่างก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยมุ่งเน้นการลดอุปสรรคทางการค้าให้เหลือน้อยที่สุด สร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศภาคีให้มีความลึกซึ้งและกว้างขวาง ยิ่งขึ้น ตลอดจน ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ เพิ่มการค้าและการลงทุน และสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

ระยะเวลา

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

การค้าสินค้า

ออสเตรเลีย ได้ผูกพันลดภาษีศุลกากรครอบคลุมทุกรายการสินค้ารวม 6,124 รายการ

นิวซีแลนด์ ได้ผูกพันลดภาษีศุลกากรครอบคลุมทุกรายการสินค้ารวม 7,238 รายการ

ไทย ได้ผูกพันภาษีศุลกากรครอบคลุมสินค้าจำนวน 6.224 รายการ โดยไทยจะไม่ผูกพันลดภาษีในสินค้าใดให้เป็นศูนย์เร็วกว่าที่ได้ผูกพันไว้ในความตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) หรือความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) หรือความตกลงเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจของไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ยกเว้นกรณีที่อัตราฐานที่ใช้ในการลด และ/หรือ การยกเลิกภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง AANZFTA คือ MFN Applied Rates ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 ต่ำกว่าข้อผูกพันภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงที่มีอยู่เดิม หรือกรณีของสินค้าบางรายการที่ ไม่มีมูลค่าการค้ากับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือมีมูลค่าการค้าต่ำ นอกจากนี้ ไทยไม่ได้ผูกพันภาษี ศุลกาการสำหรับสินค้าที่มีโควตาภาษีทุกรายการด้วย

การลดหย่อนภาษี

ออสเตรเลีย

1. สินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track: NT) จำนวนร้อยละ 91.12 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2553

2. สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track-1: ST-1) จำนวนร้อยละ 5.17 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2558

3. สินค้าอ่อนไหวสูง (Sensitive Track-2: ST-2) จำนวนร้อยละ 3.71 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2563
ตารางการลดภาษีของออสเตรเลียประกอบด้วย

Head note

Tariff Schedule

PMV Tariffs for Thailand

PMV Tariffs for Indonesia

PMV Tariffs for Maiaysia

นิวซีแลนด์

1. สินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track: NT) จำนวนร้อยละ 90.02 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2555

2. สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track-1: ST-1) จำนวนร้อยละ 6.44 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2560

3. สินค้าอ่อนไหวสูง (Sensitive Track-2: ST-2) จำนวนร้อยละ 3.54 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2563
(ตารางการลดภาษีของนิวซีแลนด์)

ไทย

1. สินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track: NT) จำนวนร้อยละ 89.96 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2556

2. สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track-1: ST-1) จำนวนร้อยละ 7.41 ของรายสินค้าทั้งหมด จะทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2563

3. สินค้าอ่อนไหวสูง (Sensitive Track-2: ST-2) คงภาษีไว้ถึงปี 2562 แล้วลดเป็นศูนย์ในปี 2563 หรือ คงภาษีเดิมไว้ตลอด

4. สินค้าที่ไม่มีข้อผูกพันภาษีศุลกากร (Exclusion) จำนวนร้อยละ 1.07 ของรายการสินค้าทั้งหมด
(ตารางการลดภาษีของโทย)

ตารางการลดภาษีของประเทศภาคีอื่นๆ ได้แก่

o (ตารางการลดภาษีของบรูไน)

o (ตารางการลดภาษีของกัมพูชา)

o (ตารางการลดภาษีขออินโดนีเซีย)

o (ตารางการลดภาษีของลาว)

o (ตารางการลดภาษีของมาเลเซียและTRO Products)

o (ตารางการลดภาษีของพม่า)

o (ตารางการลดภาษีของฟิลิปปินส์)

o (ตารางการลดภาษีของสิงคโปร์)

o (ตารางการลดภาษีของเวียดนาม)

กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

พิจารณาเป็น 2 กรณีดังนี้

สินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศภาคี AANZFTA

1. สินค้าที่ผลิตทั้งหมดหรือได้มาทั้งหมดในประเทศภาคีผู้ส่งออก (Wholly Produced or Obtained: WO)

2. สินค้าที่ผ่านการผลิตทั้งหมดในประเทศภาคีผู้ส่งออก โดยใช้วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดจากประเทศภาคี AANZFTA (Produced Entirely: PE)

3. สินค้าที่ไม่มีการผลิตทั้งหมดหรือไม่ได้มาทั้งหมดในประเทศภาคีซึ่งผ่านข้อกำหนดที่ใช้บังคับของกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) ซึ่งอาจเป็น
3.1 กฏสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content: RVC) โดยคำนวณจากสูตรใดสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้

วิธีตรง

 

หรือ วิธีทางอ้อม/วิธีย้อนกลับ

 

3.2กฏการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (Change in Tariff Classification: CTC)

3.3อื่นๆ เช่น กฏการผ่านกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจง หรือการรวมกันของกฏเหล่านี้ก็ได้

(พิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลง AANZFTA)

(รายละเอียดของข้อบทกฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า)

(ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า)

(ข้อมูลขั้นต่ำในการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า)

(ข้อนมูลขั้นต่ำในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า)

การขอใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง AANZFTA

สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีความตกลง AANZFTA จะต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าForm AANZ(ตัวอย่าง Form AANZ)ต่อหน่วยงานศุลกากรจองประเทศนำเข้า

 

กลุ่มสิทธิประโยชน์ฯ 3
กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า
กุมภาพันธ์ 2567