เปลี่ยนการแสดงผล

ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement : TAFTA)

ความตกลง TAFTA มีการปรับโอนพิกัดศุลกากรของกฎเฉพาะรายสินค้า
(Product Specific Rules: PSRs) 

เปลี่ยนจาก HS 2002 เป็น HS 2022 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567       

การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าในการส่งสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ความตก ลง TAFTA จะต้องปฏิบัติตามข้อบทความตกลง ระเบียบ ข้อกำหนด ดังนี้

vข้อบทความความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย

vบทที่ 4 กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 

v ภาคผนวก 4.1 กฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) HS 2022

vประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตาม ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2567

vForm FTA

   ขั้นตอนการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ TAFTA

ขั้นตอน  รายละเอียด 
 1. ตรวจสอบอัตราภาษีนำเข้าของประเทศผู้นำเข้าสินค้า  ออสเตรเลีย รายการสินค้าและอัตราภาษี
 2. ตรวจสอบเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า  2.1 ผ่านเกณฑ์ Wholly Obtained (ตามนิยามในข้อบท 4 Article 401 (h))
 2.2 ผ่านกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) หรือไม่
 3. ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด  3.1 กรณีสินค้า พิกัดศุลกากรตอนที่ ๐๑ ถึงตอนที่ ๒๔ กรอกข้อมูลในแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด ตามที่กำหนดท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 3.2 กรณีสินค้าพิกัดศุลกากรตอนที่ ๒๕ ถึงตอนที่ ๙๗ ให้ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดในระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ ของกรมการค้าต่างประเทศ https://roversplus.dft.go.th/public/
 4. ยื่นคำขอการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form FTA)  ในระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (https://edi.dft.go.th/)
 5. รับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  ณ กรมการค้าต่างประเทศ หรือ หน่วยงานที่เลือก
 6. จัดส่งหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form TAFTA ให้ผู้นำเข้า ณ ประเทศปลายทางเพื่อยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า โทรศัพท์ 0 2547 5098


 

 เอกสารแนบ

ความตกลง TAFTA มีการปรับโอนพิกัดศุลกากรของกฎเฉพาะรายสินค้า
(Product Specific Rules: PSRs) 

เปลี่ยนจาก HS 2002 เป็น HS 2022 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567       

การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าในการส่งสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ความตก ลง TAFTA จะต้องปฏิบัติตามข้อบทความตกลง ระเบียบ ข้อกำหนด ดังนี้

vข้อบทความความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย

vบทที่ 4 กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 

v ภาคผนวก 4.1 กฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) HS 2022

vประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตาม ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. 2567

vForm FTA

   ขั้นตอนการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ TAFTA

ขั้นตอน  รายละเอียด 
 1. ตรวจสอบอัตราภาษีนำเข้าของประเทศผู้นำเข้าสินค้า  ออสเตรเลีย รายการสินค้าและอัตราภาษี
 2. ตรวจสอบเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า  2.1 ผ่านเกณฑ์ Wholly Obtained (ตามนิยามในข้อบท 4 Article 401 (h))
 2.2 ผ่านกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) หรือไม่
 3. ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด  3.1 กรณีสินค้า พิกัดศุลกากรตอนที่ ๐๑ ถึงตอนที่ ๒๔ กรอกข้อมูลในแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด ตามที่กำหนดท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 3.2 กรณีสินค้าพิกัดศุลกากรตอนที่ ๒๕ ถึงตอนที่ ๙๗ ให้ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดในระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ ของกรมการค้าต่างประเทศ https://roversplus.dft.go.th/public/
 4. ยื่นคำขอการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form FTA)  ในระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (https://edi.dft.go.th/)
 5. รับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  ณ กรมการค้าต่างประเทศ หรือ หน่วยงานที่เลือก
 6. จัดส่งหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form TAFTA ให้ผู้นำเข้า ณ ประเทศปลายทางเพื่อยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า โทรศัพท์ 0 2547 5098