เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ นำเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และผู้แทนเกษตรกรมันสำปะหลัง เข้าพบ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อหารือแก้ไขปัญหาการนำเข้ามันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้อง

นายนพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ นำเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และผู้แทนเกษตรกรมันสำปะหลัง เข้าพบ พลตรี วรยส เหลืองสุวรรณ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อหารือแก้ไขปัญหาการนำเข้ามันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1