เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร อบรม/สัมมนา

 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม| 4093 

1. หัวข้อ "เตรียมความพร้อมในการพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าย้อนหลัง"
โดย นางพชรี  ปิยะคง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ
Download File


2. หัวข้อ "การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)"
โดย นายวรวิทย์  หมื่นทอง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ
Download File

3. หัวข้อ "1 กันยายน ปรับฟอร์ม D มีอะไรเปลี่ยน"
โดย นางสาวอรุณี  ฟ้าขาว นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

Download File

4. หัวข้อ "หลักเกณฑ์การผลิตเพื่อให้ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ ATIGA"
โดย นางสาวจันทิมา  ฟูวิวัฒนาการกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ
Download File

เอกสารแนบ