เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร อบรม/สัมมนา

 เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง “เปิดปฏิบัติการรุกตลาดการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี| 2160 

Download เอกสารประกอบการสัมมนา ดังนี้


1. หัวข้อ "C/O ปรับเปลี่ยนไกล ผู้ส่งออกไทยก้าวพร้อมกัน"
2. หัวข้อ "การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้า"
3. หัวข้อ "ยกระดับงานบริการก้าวทันสู่สากล"
4. หัวข้อ "สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Digital Signature และระบบ Electronic Signature and Seal"

เอกสารแนบ