เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด อบรม / สัมมนา

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับเอกชนร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมกระตุ้นการลงทุน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงต้นเดือนกันยายน 2566 | 1375 | เปิดรับสมัคร 

DFT ดึงเอกชนเข้าร่วมเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมกระตุ้นการลงทุนใน SEZ กาญจนบุรี

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับเอกชนร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมกระตุ้นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงต้นเดือนกันยายน 2566

โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมฯ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 - 9 กันยายน 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าที่มีเทคโนโลยี   ขั้นสูง/นวัตกรรม รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items: DUI) เพื่อการส่งออกอย่างปลอดภัยไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ใน SEZ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วม 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

·     การเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)  และรับทราบข้อมูลความคืบหน้าของพื้นที่เศรษฐกิจ SEZ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน

·     การเสริมทักษะความรู้ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและลงทุนใน SEZ

·     การเรียนรู้ภาคสนามการลงทุนสินค้า DUI ภายใต้ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house และ ICP Network) เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบงาน ICP และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบงาน ICP ตามหลักเกณฑ์ของกรมการค้าต่างประเทศ

กาญจนบุรีเป็นหนึ่งใน 10 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลให้ความสนใจเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง - ตะวันตก และโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับเมียนมาและภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งการลงทุนใน SEZ จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ศักยภาพสูงในการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

 กรมฯ ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออก ส่งเสริม และผลักดันผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้กับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ แต่ยังมุ่งหวังให้ภาคเอกชนมีการลงทุนใน SEZ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสทางการค้า
โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 และรอยืนยันการเข้าร่วมจากกรมฯ ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิห้องพัก อาหาร และรถรับส่งตลอดโครงการฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทาง QR code ด้านล่าง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารสินค้าสองทาง กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า 02 528 7500-29 ต่อ 4710, 4713 หรือสายด่วน 1385

 

  

 รายละเอียดโครงการและแบบลงทะเบียน

 

 

กลุ่มงานบริหารสินค้าสองทาง

กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า

กรกฎาคม 2566

เอกสารแนบ