เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

พณ. ขานรับนโยบายรัฐบาล จับมือกองทัพปราบนำเข้ามันสำปะหลังผิดกฎหมาย | 103 

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ นำคณะร่วมกับกรมการค้าภายในและผู้แทนเกษตรกรมันสำปะหลัง เข้าพบพลตรี วรยส เหลืองสุวรรณ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้ามันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้องตามแนวชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรว่ามีการนำเข้าอย่างไม่ถูกต้องทำให้ส่งผลกระทบต่อทั้งราคามันสำปะหลังภายในประเทศและความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่อาจติดเข้ามากับเหง้ามันในหัวมันสดที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบในช่องทางการนำเข้าอย่างถูกต้อง


นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า “รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ได้แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์มันสำปะหลังในปัจจุบัน จึงได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ให้กรมการค้าต่างประเทศเข้มงวดการตรวจสอบมาตรฐานมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (หัวมันสดและมันเส้น) ทั้งการนำเข้าและส่งออก ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 กรมการค้าต่างประเทศจึงเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการโดยยกระดับการตรวจสอบการนำเข้าทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมทั้ง ได้ประสานกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งกำกับดูแลการป้องกันการนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรข้ามแดนผิดกฎหมายตามแนวชายแดนร่วมกันตรวจสอบสินค้าที่มีการนำเข้ามาในพื้นที่ทั้งที่นำเข้าผ่านช่องทางศุลกากร และที่มีการนำเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ” 


อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำคณะโดยนายนพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าพบหารือร่วมกับพลตรี วรยส เหลืองสุวรรณ รองแม่ทัพภาคที่ 1 และกองกำลังภายใต้สังกัดในครั้งนี้ ประกอบด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และผู้แทนเกษตรกรมันสำปะหลัง โดยมุ่งประเด็นการป้องกันและสกัดกั้นการนำเข้าสินค้ามันสำปะหลังอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งฝ่ายกองทัพได้กำชับให้หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ติดชายแดน โดยเฉพาะจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ลาดตระเวนตามจุดเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นการนำเข้าสินค้ามันสำปะหลังข้ามแดนผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ รวมทั้ง เข้มงวดในการตรวจสอบมันสำปะหลังนำเข้า ณ ช่องทางที่ได้รับอนุญาตผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดภายใต้ขอบเขตอำนาจกฎหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าจะจำหน่ายหัวมันสดได้ในราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลไกตลาด


ทั้งนี้ ในช่วงมกราคม – มีนาคม 2567 ไทยมีการนำเข้ามันสำปะหลังแล้วรวม 2.85 ล้านตัน มูลค่า 4,458.71 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.45 และ 66.79 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่นำเข้าปริมาณรวม 2.29 ล้านตัน มูลค่า 2,673.25 ล้านบาท

 

เอกสารแนบ