เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. บรรลุเป้า... ขับเคลื่อนการส่งออกสินค้ามาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วย “OCS Connect” | 139 

ผลจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาภารกิจการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนนโยบาย “กระทรวงพาณิชย์เชิงรุก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า” ของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอน ลดเอกสาร ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังง่ายและสะดวกต่อการใช้งานของผู้ประกอบการ ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบบริการมาตรฐานสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้า กำหนดจะเปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานระบบ OSC Connect ได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 นี้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เพื่อให้กระบวนการให้บริการด้านการส่งออกสินค้ามาตรฐานทั้ง 9 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ปลาป่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ และปุยนุ่น ของกรมการค้าต่างประเทศสามารถอำนวยประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการแก่ผู้ใช้บริการสูงสุด ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนายภูมิธรรม เวชยชัย) กรมการค้าต่างประเทศโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าจึงดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการมาตรฐานสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ “ระบบบริการส่งออกสินค้ามาตรฐาน (OCS Connect)” ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการและกรมการค้าต่างประเทศ ทั้งการใช้งานข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อมูลด้านทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ OCS Connect ของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จหรือเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน 100% กับกรมศุลกากร และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการส่งออกของประเทศไทย ซึ่งกรมฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งาน “ระบบ OCS Connect” ให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2567 ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

นายรณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 403 ราย ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจส่งออก ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่มีส่วนสนับสนุนการส่งออกสินค้ามาตรฐานที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศถึงปีละกว่า 150,000 ล้านบาท ได้เรียนรู้การใช้งาน “ระบบ OCS Connect” อย่างเข้มข้น ฝึกการใช้งานจากระบบจริง ข้อมูลการใช้งานจริง ตลอดจนมีการให้ข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทางการพัฒนาระบบให้บริการสินค้ามาตรฐานต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ให้ความเห็นว่า ระบบ OCS Connect สามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านการส่งออกสินค้ามาตรฐานส่งผลให้เกิดความคล่องตัวของกระบวนการส่งออกสินค้ามาตรฐานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ นายรณรงค์ฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมฯ จะยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนายกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการค้าของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้ยืนหยัดเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมการค้าต่างประเทศได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือ Facebook : กรมการค้าต่างประเทศ DFT หรือ สายด่วน : 1385


เอกสารแนบ