เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ผู้ประกอบการตอบรับการใช้ Self-Cer เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสิทธิพิเศษทางภาษีมากขึ้น | 167 

ผู้ประกอบการตอบรับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา และลดขั้นตอนในการส่งออก รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศของไทย

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เรื่อง การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในการสร้างความเข็มแข็งให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจและแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยการสัมมนาดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้ประกอบการให้ความสนใจในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรอง (Certified Exporter) เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเข้าใจ และมั่นใจในระบบดังกล่าวเพิ่มขึ้น รวมถึงเล็งเห็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา ลดขั้นตอนการส่งออก และสร้างแต้มต่อทางภาษี ทั้งนี้ภายในงานสัมมนาดังกล่าว กรมฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ อย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว ซึ่งสามารถให้คำแนะนำขั้นตอนวิธีการได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละราย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ Self-Cer ร่วมกัน

นายรณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมการส่งออกโดยใช้สิทธิการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองจาก 3 กลุ่มประเทศ ได้แก่ 1) ASEAN Wide Self-Certification 2) RCEP และ 3) REX System มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากในปี 2564 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,980 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 2,386 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.51 และ 3,705 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 55.28 นอกจากนี้ ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีกรอบความตกลงอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิฯ Self-Certification เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายรณรงค์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปี 2567 กรมฯ และสรท. ได้มีแผนการจัดสัมมนาเรื่องดังกล่าวอีก 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อผลักดันและส่งเสริมมูลค่าการส่งออกของไทยให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไป โดยขอให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามหัวข้อการสัมมนาต่างๆ หรือข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกรมฯ ได้ที่ www.dft.go.th หรือโทรสายด่วน 1385

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) ได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 02-5474808 และ 02-5475132 E-mail: importad@moc.go.th


เอกสารแนบ