เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

DFT เปิดรับการประเมินระบบงาน ICP ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศคู่ค้า | 198 

กรมการค้าต่างประเทศเชิญชวนภาคเอกชนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Program: ICP) ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 3) เพื่อควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction: WMD) และสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items: DUI) อย่างมีประสิทธิภาพ

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำมาตรการควบคุมการแพร่ขยายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสินค้า DUI ได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำระบบงาน ICP ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักสากล โดยเป็นมาตรการสมัครใจในการกำกับดูแลการทำธุรกรรมขององค์กรไม่ให้เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักเกณฑ์ คือ (1) เกณฑ์ความรับผิดชอบและการมอบหมายหน้าที่ในการบริหาร (2) เกณฑ์การตรวจสอบการใช้และผู้ใช้สุดท้าย (3) เกณฑ์การจัดฝึกอบรม (4) เกณฑ์มาตรการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร (5) เกณฑ์การตรวจสอบและการปรับปรุง และ (6) เกณฑ์การรายงาน ทั้งนี้องค์กร/บริษัท สามารถพิจารณายื่นเอกสารและข้อมูลตามความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินฯ ใน 3 ระดับดังนี้ (1) ระดับดี: ประเมิน 2 จาก 6 หลักเกณฑ์ (2) ระดับดีมาก: ประเมิน 4 จาก 6 หลักเกณฑ์ และ (3) ระดับสมบูรณ์: ประเมินครบทั้ง 6 หลักเกณฑ์

ในปี 2567 กรมฯ กำหนดจัดการประเมินเพื่อรับรองระบบงาน ICP ครั้งที่ 1/2567 (รุ่นที่ 3) ช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2567 โดยกำหนดให้องค์กรที่ยื่นขอรับการประเมินรับรองระบบงานฯ ดำเนินการ ดังนี้

1. วันที่ 27 มี.ค. – 10 เม.ย. 67 : ยื่นความประสงค์ฯ ผ่านเว็บไซต์กรมฯ

2. วันที่ 17 – 30 เม.ย. 67 : ยื่นข้อมูลและเอกสาร ผ่านเว็บไซต์กรมฯ

3. วันที่ 15 – 30 พ.ค. 67 : แสดงหลักฐานผ่านวิดิโอคลิป / การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ

4. วันที่ 3 – 7 มิ.ย. 67 : จัดทำกรณีศึกษา

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา กรมฯ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ ICP In-house และ ICP Network มาอย่างต่อเนื่องจำนวน 8 รุ่น เพื่อฝึกอบรมให้บุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบงาน ICP ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรที่ประสงค์ขอรับการประเมินผลการรับรองระบบงาน ICP กับกรมฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยที่ผ่านมากรมฯ ได้จัดการประเมินเพื่อรับรองระบบงาน ICP ภายในองค์กรมาแล้วจำนวน 2 รุ่น มีองค์กรที่ผ่านการประเมินจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น จำนวนรวมทั้งสิ้น 55 องค์กร แบ่งเป็นระดับดี 9 องค์กร ระดับดีมาก 7 องค์กร และระดับสมบูรณ์ 39 องค์กร ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าองค์กรประสงค์จะยื่นขอรับการประเมินระบบงาน ICP มากยิ่งขึ้นเนื่องจากเห็นว่า การมีระบบงาน ICP ที่ได้รับการรับรองจากกรมฯ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจในด้านการป้องกันการแพร่ขยาย WMD เพิ่มความน่าเชื่อถือ และสร้างแต้มต่อทางการค้าให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2567 นี้ องค์กรที่สนใจสามารถสมัครขอรับการประเมินระบบงาน ICP ได้ผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารสินค้าสองทาง กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทร 02 528 7500-29 ต่อ 4710, 4713 หรือสายด่วน 1385เอกสารแนบ