เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ด่วน... คต. รุกคืบเดินหน้า เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ 100% ฟรี... ไม่มีค่าใช้จ่าย | 162 

กรมการค้าต่างประเทศได้มุ่งมั่นพัฒนาภารกิจการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระบวนงานให้บริการด้านการส่งออกโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อลดขั้นตอน ลดเอกสาร ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังง่ายและสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการค้าต่างประเทศโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้า (OCS) มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการมาตรฐานสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ “ระบบบริการส่งออกสินค้ามาตรฐาน (OCS Connect)” ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการและกรมการค้าต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภายนอก อาทิ กรมศุลกากร และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จหรือเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน 100% สำหรับการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 9 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ปลาป่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวมัน และปุยนุ่น เพื่อสนับสนุนการส่งออกของประเทศไทย โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานระบบได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ดังนั้น กรมฯ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าจึงกำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน “ระบบ OCS Connect” ให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2567 นี้ ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

นายรณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะสนับสนุนให้ทั้งผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า สามารถเรียนรู้การใช้งาน “ระบบ OCS Connect” อย่างเข้มข้น โดยฝึกการใช้งานจากระบบจริง พร้อมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงแนะนำการใช้งานในทุก ๆ ขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียน จนถึงการส่งออกสินค้ามาตรฐาน จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสมัครเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งการสัมมนาฯ ดำเนินการจัดขึ้น ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค โดยกรมฯ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้โดยตรง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและใบอนุญาตสินค้ามาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้า โทร 0 2547 4749 หรือ 0 2547 5149 หรือ 0 2528 7500 - 29 ต่อ 4064 - 65 และ 4067 หรือ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385เอกสารแนบ