เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาต ให้นำยางรถใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... | 141 

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำยางรถใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... เพื่อประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้นำยางรถใช้แล้วชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุกที่จะนำเข้ามาเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ยางรถใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ      

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ยางรถใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเพื่อลดความซ้ำซ้อนของกฎหมายควบคุมการนำเข้ายางรถใช้แล้วกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยังคงอนุญาตให้ยางรถใช้แล้วชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก ตามพิกัดศุลกากร 4012.20.21.000 และ 4012.20.29.000 สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับกรณี (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและเพื่อให้การอนุญาตนำเข้ายางรถใช้แล้วเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตาม (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมฯ จึงได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอนุญาตนำเข้ายางรถใช้แล้วประเภทดังกล่าว และได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำยางรถใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว ผ่านระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.law.go.th) และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความเห็นชอบต่อไป

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การออกกฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วย ความรอบคอบ จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ DFT Call Center สายด่วน 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124 และ 0 2547 4804


เอกสารแนบ