เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

“กรมการค้าต่างประเทศ” จัดประกวด รางวัล Agri Plus Award 2022 ยกระดับสินค้าเกษตรไทยก้าวไกลสู่สากล | 124 

กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล หรือ Agri Plus Award 2022 ส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างเสริม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) จัดการประกวด Agri Plus Award 2022 ในครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยต่อยอดจากการประกวด Agri Plus Award เมื่อปี 2019 เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก และสามารถส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย รวมทั้งสร้างโอกาสและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่เชิง “นวัตกรรม” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย และดำเนินการตามนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยใช้กลยุทธ์ “ตลาดนำการผลิต” ของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จากการเปิดรับสมัครที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 7 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2565) มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 165 ผลงาน โดยแบ่งเป็นประเภทอาหาร 105 ผลงาน และประเภทไม่ใช่อาหาร 60 ผลงาน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีหลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของใช้เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งในการคัดเลือกและตัดสินการประกวดจะมาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ด้านนวัตกรรม ด้านการศึกษา ด้านตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านอาหาร ด้านกลยุทธ์การส่งออกและสร้างภาพลักษณ์องค์กร และพิจารณาการตัดสินการประกวดจากหลักเกณฑ์จาก (1) แนวความคิดและความโดดเด่นของสินค้าเกษตรที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ (2) ระดับนวัตกรรมในด้านความคิดสร้างสรรค์และแนวทางการขยายผลต่อยอดของนวัตกรรม (3) คุณค่าของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย และ (4) ความน่าสนใจของรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

สำหรับการประกวด Agri Plus Award 2022 ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยประเภทอาหาร แบ่งเป็นที่วางจำหน่ายแล้ว และที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยประเภทไม่ใช่อาหาร แบ่งเป็นที่วางจำหน่ายแล้วและที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ โดยแต่ละประเภทการประกวดแบ่งเป็น 5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 4 ประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ จะจัดให้มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนกันยายน 2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ด้วยศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีความพร้อมในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก “โครงการ Agri Plus Award 2022 จึงเป็นโครงการฯ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสินค้าเกษตรไทยให้พัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นายธัชชญาน์พลกล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่ www.agriplusaward2022.com หรือ https://facebook.com/AgriPlusAward และสอบถามเพิ่มเติมโทร 084-517-6052


เอกสารแนบ