เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. ตรวจเข้ม! การออก Form CO ทั่วไป กลุ่มสินค้าเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันถูกแอบอ้างถิ่นกำเนิดไทย | 1103 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ยกระดับความเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form CO ทั่วไป สำหรับกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงในการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย เพื่อป้องกันไม่ให้ไทยถูกใช้เป็นแหล่งในการแอบอ้างถิ่นกำเนิด และลดความเสี่ยงที่ไทยอาจถูกประเทศคู่ค้าดำเนินมาตรการทางการค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมไทย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คต. ได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด เพื่อขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. 2565 โดยผู้ส่งออกจะต้องดำเนินการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงในการแอบอ้างถิ่นกำเนิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอรับหนังสือรับรองฯ Form CO ทั่วไป ที่แม้ว่าจะไม่ได้นำไปใช้สิทธิพิเศษในการลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรกับประเทศนำเข้า แต่เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิถิ่นกำเนิดสินค้า เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานศุลกากรประเทศปลายทางมีการตรวจสอบย้อนหลังความถูกต้องของถิ่นกำเนิดสินค้าของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form CO ทั่วไป เพิ่มมากขึ้น และยังพบปัญหาการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทยเพื่อหลบเลี่ยงการถูกดำเนินมาตรการทางการค้าจากประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่อง

กรมฯ ได้มีการจัดทำกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงในการแอบอ้างถิ่นกำเนิด หรือสินค้าเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 42 รายการ ได้แก่ สินค้าจักรยานไฟฟ้า สินค้าท่อสเตนเลส และสินค้าอะลูมิเนียมฟอยล์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศต่างๆ และมีความเสี่ยงสูงที่ใช้ไทยเป็นฐานในการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

ประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดให้ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form CO ทั่วไป เพื่อส่งออกสินค้าเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า ต้องยื่นคำขอรับการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต กับกรมการค้าต่างประเทศก่อน เมื่อได้ผลการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าว่าสินค้าได้ถิ่นกำเนิดไทยแล้ว จึงจะสามารถยื่นขอรับหนังสือรับรองฯ Form CO ทั่วไปได้ ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 และผลการตรวจสอบฯ ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า คต. ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form CO ทั่วไป ได้แก่ หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้มีความร่วมมือในการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับรายการสินค้าเฝ้าระวังฯ โดยใช้เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศปลายทางเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งประสานงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทยที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวมของไทยได้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 02-5474808 และ 02-5475132 หรือทาง E-mail: cost-for-co@dft.go.th รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook: กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด


เอกสารแนบ