เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามความตกลง WTO สำหรับปี 2564 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 | 463