เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

การยื่นขอรับการจัดสรร ปี 2565 ครั้งที่ 2 | 744 

การยื่นขอรับการจัดสรร ปี 2565 ครั้งที่ 2

สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ประกอบด้วย
(1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย
(2) เนื้อมะพร้าวแห้ง 
(3) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว
(4) กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(5) เมล็ดกาแฟ
(6) ผลิตภัณฑ์กาแฟ
(7) ลำไยแห้ง
(8) พริกไทย
และ (9) ชา

ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการจัดสรรสินค้าเกษตร 9 รายการ ครั้งที่ 2 ภายใน 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 10 – 23 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ e-Quota
คลิกเข้าสู่ ระบบการขอรับการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้าเกษตรตามความตกลงระหว่างประเทศ (e-Quota)

ปริมาณที่เปิดให้ยื่นขอรับการจัดสรรสินค้าเกษตร 9 รายการ ภายใต้ความตกลง WTO (ในโควตา) สำหรับปี 2565 ครั้งที่ 2
ลำดับที่ สินค้า ปริมาณคืน ปริมาณคงเหลือ ปริมาณที่จะจัดสรรครั้งที่ 2
1 มะพร้าวและมะพร้าวฝอย แบ่งเป็น - - -

1.1 มะพร้าว - - -

1.2 มะพร้าวฝอย - - -
2 เนื้อมะพร้าวแห้ง - 1,157.000000 1,157.000000
3 น้ำมันมะพร้าว - 240.350000 240.350000
4 ชา 8.694893 0.000749 8.695642
5 เมล็ดกาแฟ 0.126835 0.010338 0.137173
6 ผลิตภัณฑ์กาแฟ 2.041150 0.000030 2.041180
7 พริกไทย 10.006000 - 10.006000
8 ลำไยแห้ง - 8.000000 8.000000
9 กากถั่วเหลือง (มนุษย์บริโภค) - 222,719.000000 222,719.000000
กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
มิถุนายน 2565


เอกสารแนบ