เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ฉบับที่ 161 (พ.ศ. 2537) เรื่อง บัญชีรายชื่อสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามระบบ เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A.CARNET)ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2537 | 4211