เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การแจ้งยืนยันขอรับส่วนจัดสรร การคืนส่วนจัดสรร การขอหนังสือรับรองส่งออก การยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออก การคืนค่าธรรมเนียมพิเศษ และการรายงานการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2565 พ.ศ. 2564 | 951