เปลี่ยนการแสดงผล

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (Thailand – New Zealand Closer Economic Partnership : TNZCEP)

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์
(Thailand – New Zealand Closer Economic Partnership : TNZCEP)

วัตถุประสงค์

เพื่อความร่วมมือในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ ที่จะขยายการค้าระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลงและเป็นศูนย์ เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรีในที่สุด

ระยะเวลา เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2548
ขอบเขตของสินค้า นิวซีแลนด์ให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าทุกรายการ (7,433 รายการ) (ดูรายการสินค้าและอัตราภาษี)
ไทยให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าทุกรายการ (5,505 รายการ) (ดูรายการสินค้าและอัตราภาษี)
การลดหย่อนภาษี  

นิวซีแลนด์

1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 5,878 รายการ

2. ลดเป็น 0 ภายในปี 2553 จำนวน 697 รายการ

3. ลดเป็น 0 ภายในปี 2558 จำนวน 898 รายการ

ไทย

1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 2,978 รายการ

2. ลดเป็น 0 ภายในปี 2553 จำนวน 1,961 รายการ

3. ลดเป็น 0 ภายในปี 2558 จำนวน 520 รายการ

4. ลดเป็น 0 ภายในปี 2563 จำนวน 42 รายการและ ปี 2568 จำนวน 4 รายการ


กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
- กฎทั่วไป ซึ่งเป็นกฎหลักหรือกฎทั่วไปใช้กับทุกสินค้า ภายใต้ข้อตกลง FTA ไทย-นิวซีแลนด์ ไม่กำหนดให้ใช้กฎทั่วไป
- กฎเฉพาะสินค้า เป็นกฎที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ หรือ กฎที่ยกเว้นจากกฎทั่วไป
(ดูกฎแหล่งกำเนิดเฉพาะสินค้า)
สินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ จัดอยู่ในกฎนี้ เกณฑ์ที่ใช้มีดังนี้ เกณฑ์ที่ใช้มีดังนี้
 1. กฎการผลิตหรือการได้มาจากวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)
 2. การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (Chang in Tariff Classification) หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี(Chemical Reaction) ซึ่งสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ใช้กฎข้อนี้เป็นส่วนใหญ่
 3. กฎสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบวัตถุดิบภายในประเทศไทย /นิวซีแลนด์ (Regional Value Content : RVC) ซึ่งใช้กับสินค้าในกลุ่มสิ่งทอ เสื้อผ้าและรองเท้าโดยกำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาสินค้า F.O.B.
  สูตร
  RVC = FOB – VNM x 100

       FOB
  FOB = Free On Board (ราคาสินค้าตาม เอฟโอบี)
  VNM = Value of Non-Originating Material (มูลค่าวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตภายในประเทศโดยราคา CIF)
การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ FTA ไทย-นิวซีแลนด์  ผู้ผลิต หรือผู้ส่งออกของไทย หรือบุคคลในประเทศที่สาม (Third Party) ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของผู้ผลิตของไทย สามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากไทยด้วยตนเองบนอินวอยซ์ (Invoice) โดยไม่ต้องให้หน่วยงานของราชการรับรองเพื่อส่งไปให้ลูกค้าในนิวซีแลนด์ใช้แสดงต่อศุลกากรของนิวซีแลนด์ในการขอลดอัตราภาษีศุลกากรนำเข้านิวซีแลนด์ภายใต้ TNZCEP (ดูหลักเกณฑ์การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง)

 เอกสารแนบ

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์
(Thailand – New Zealand Closer Economic Partnership : TNZCEP)

วัตถุประสงค์

เพื่อความร่วมมือในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ ที่จะขยายการค้าระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลงและเป็นศูนย์ เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรีในที่สุด

ระยะเวลา เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2548
ขอบเขตของสินค้า นิวซีแลนด์ให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าทุกรายการ (7,433 รายการ) (ดูรายการสินค้าและอัตราภาษี)
ไทยให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าทุกรายการ (5,505 รายการ) (ดูรายการสินค้าและอัตราภาษี)
การลดหย่อนภาษี  

นิวซีแลนด์

1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 5,878 รายการ

2. ลดเป็น 0 ภายในปี 2553 จำนวน 697 รายการ

3. ลดเป็น 0 ภายในปี 2558 จำนวน 898 รายการ

ไทย

1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 2,978 รายการ

2. ลดเป็น 0 ภายในปี 2553 จำนวน 1,961 รายการ

3. ลดเป็น 0 ภายในปี 2558 จำนวน 520 รายการ

4. ลดเป็น 0 ภายในปี 2563 จำนวน 42 รายการและ ปี 2568 จำนวน 4 รายการ


กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
- กฎทั่วไป ซึ่งเป็นกฎหลักหรือกฎทั่วไปใช้กับทุกสินค้า ภายใต้ข้อตกลง FTA ไทย-นิวซีแลนด์ ไม่กำหนดให้ใช้กฎทั่วไป
- กฎเฉพาะสินค้า เป็นกฎที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ หรือ กฎที่ยกเว้นจากกฎทั่วไป
(ดูกฎแหล่งกำเนิดเฉพาะสินค้า)
สินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ จัดอยู่ในกฎนี้ เกณฑ์ที่ใช้มีดังนี้ เกณฑ์ที่ใช้มีดังนี้
 1. กฎการผลิตหรือการได้มาจากวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)
 2. การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (Chang in Tariff Classification) หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี(Chemical Reaction) ซึ่งสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ใช้กฎข้อนี้เป็นส่วนใหญ่
 3. กฎสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบวัตถุดิบภายในประเทศไทย /นิวซีแลนด์ (Regional Value Content : RVC) ซึ่งใช้กับสินค้าในกลุ่มสิ่งทอ เสื้อผ้าและรองเท้าโดยกำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาสินค้า F.O.B.
  สูตร
  RVC = FOB – VNM x 100

       FOB
  FOB = Free On Board (ราคาสินค้าตาม เอฟโอบี)
  VNM = Value of Non-Originating Material (มูลค่าวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตภายในประเทศโดยราคา CIF)
การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ FTA ไทย-นิวซีแลนด์  ผู้ผลิต หรือผู้ส่งออกของไทย หรือบุคคลในประเทศที่สาม (Third Party) ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของผู้ผลิตของไทย สามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากไทยด้วยตนเองบนอินวอยซ์ (Invoice) โดยไม่ต้องให้หน่วยงานของราชการรับรองเพื่อส่งไปให้ลูกค้าในนิวซีแลนด์ใช้แสดงต่อศุลกากรของนิวซีแลนด์ในการขอลดอัตราภาษีศุลกากรนำเข้านิวซีแลนด์ภายใต้ TNZCEP (ดูหลักเกณฑ์การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง)