เปลี่ยนการแสดงผล

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการในคุณภาพระบบบริการฯ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ในคุณภาพระบบบริการด้านการค้าต่างประเทศที่ได้รับ
การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ. 2564

Loading
  • ตอนที่1 โปรดเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

  • ด้านกระบวนการและความถูกต้อง

  • ด้านคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ

  • ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ

  • ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

  • ภาพรวม

  • ตอนที่ 2 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ: ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้