เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัว

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัว

การลงทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อขอ User Name กลาง

และการทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า/บัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          ในการติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศที่กรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดจำนวนเอกสาร และลดขั้นตอน ในการติดต่อราชการ กรมการค้าต่างประเทศจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) เพื่อขอใช้งาน User Name กลางนี้ร่วมกับบริการ และ/หรือระบบงานต่างๆ ของกรมการค้าต่างประเทศ โดยมีคำแนะนำในการเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

      1. ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า และผู้รับมอบอำนาจ ต้องลงทะเบียนผู้ประกอบการ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th ส่งข้อมูลไปยังระบบฯ ของกรม การค้าต่างประเทศ

     2. ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า/ผู้รับมอบอำนาจ กรอกข้อมูลคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้า (แบบ บก.1) และ/หรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ (แบบ บก.1/1) ในระบบคอมพิวเตอร์ผ่าน Internet : เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ บันทึกส่งข้อมูลไปยังระบบฯ กรมการค้าต่างประเทศ

     3. ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า และ/หรือผู้รับมอบอำนาจ ต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวฯ ด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อและ/หรือตราประทับของบริษัท/ห้าง/ร้าน ในคำร้องขอมีบัตรประจำตัวฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่งานทะเบียน พร้อมแสดงเอกสารประกอบคำขอที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด
     4. กรณีผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัว ผู้ส่งออก-นำเข้าและ/หรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวฯ (แบบ บก.2) และหนังสือรับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ (แบบ บก.3) รับรองโดยทนายความ  ที่เป็นสมาชิกสภาทนายความ/สมาชิกสามัญ/วิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา


หลักฐานเอกสารประกอบที่ต้องแสดงต่อกรมการค้าต่างประเทศ

1.   สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/หนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

2.   สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) หรือสำเนาทะเบียนการค้าที่ออกโดยหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

3.  สำเนาบัตรประจำตัวทนายความที่เป็นสมาชิกสภาทนายความ/สมาชิกสามัญ/วิสามัญแห่ง เนติบัณฑิตสภา (ประเภทระบุวันหมดอายุ)

สำเนาเอกสารประกอบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวฯ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)               - คู่มือการลงทะเบียนขอ Username กลาง ประเภทนิติบุคคล

               - คู่มือการลงทะเบียนขอ Username กลาง ประเภทบุคคลธรรมดา

               - ขั้นตอนการกรอกขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออกนำเข้า

               ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าและบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล ชั้น 4
              สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4754, 0 2547 4829, 0 2547 4837
              E-mail : eximdft@moc.go.th
หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 8 แห่ง ( เชียงใหม่  เชียงราย ตาก หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว ชลบุรี หาดใหญ่)